Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

THÔNG TƯ Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường ___________________________________ Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; [...]